"BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN THỜI HẠN ĐẾN 10 NGÀY VÙNG BIỂN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ" (Từ đêm 17/05 đến ngày 27/05/2024)

I. Tình hình hải văn trong 24h qua
   - Có mưa rào và dông vài nơi.
   - Tầm nhìn xa : Trên 10km.
   - Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
II. Dự báo thời tiết biển trong 3 ngày 
Vùng biển                        Ngày
Yếu tố dự báo  
Ngày 18/05 Ngày 19/05 Ngày 20/05
Thanh Hóa Hiện tượng thời tiết Có mưa rào và dông vài nơi Có mưa rào và dông rải rác Có mưa rào và dông rải rác
Tầm nhìn xa Trên 10 km Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa
Hướng tốc độ gió Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Gió đông đến đông bắc 3-4. Gió đông đến đông bắc 3-4.
Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường
Nghệ An Hiện tượng thời tiết Có mưa rào và dông vài nơi Có mưa rào và dông rải rác Có mưa rào và dông rải rác
Tầm nhìn xa Trên 10 km Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa
Hướng tốc độ gió Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Gió đông đến đông bắc 3-4. Gió đông đến đông bắc 3-4.
Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường
Hà Tĩnh Hiện tượng thời tiết Có mưa rào và dông vài nơi Có mưa rào và dông rải rác Có mưa rào và dông rải rác
Tầm nhìn xa Trên 10 km Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa
Hướng tốc độ gió Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Gió đông đến đông bắc 3-4. Gió đông đến đông bắc 3-4.
Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường
III. Dự báo hải văn trong 3 ngày 
Vùng biển Yếu tố dự báo         Ngày Ngày 18/05 Ngày 19/05 Ngày 20/05
Thanh Hóa Thủy triều tại Sầm Sơn Hx (cm) 212 193 175
Thời gian (h) 22 21 13
Hm (cm) 120 147 156
Thời gian (h) 12 12 8
Sóng biển Hm (m) 1,0 – 2,0 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5
Hướng Đông Bắc đến Đông Đông đến Đông Nam Đông đến Đông Nam
Dòng chảy Vận tốc (m/s) 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6
Hướng Tây Bắc đến Bắc Nhiều hướng Nhiều hướng
Nghệ An Thủy triều tại Hòn Ngư Hx (cm) 210 200 180
Thời gian (h) 22 22 11
Hm (cm) 110 120 130
Thời gian (h) 14 15 16
Sóng biển Hm (m) 1,0 – 2,0 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5
Hướng Đông Bắc đến Đông Đông đến Đông Nam Đông đến Đông Nam
Dòng chảy Vận tốc (m/s) 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7
Hướng Tây Bắc Nhiều hướng Nhiều hướng
Hà Tĩnh Thủy triều tại Hoành Sơn Hx (cm) 128 122 110
Thời gian (h) 23 23 11
Hm (cm) 70 75 81
Thời gian (h) 14 15 16
Sóng biển Hm (m) 1,0 – 2,0 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5
Hướng Đông Bắc đến Đông Đông đến Đông Nam Đông đến Đông Nam
Dòng chảy Vận tốc (m/s) 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7
Hướng Tây Bắc Nhiều hướng Nhiều hướng
IV. Dự báo hải văn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 10
 - Mực nước ven biển dao động theo thủy triều và xấp xỉ TBNN
Vùng biển Yếu tố dự báo           Ngày 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05
Thanh Hóa Thủy triều tại Sầm Sơn Hx (cm) 202 239 267 294 322 331 350  
Thời gian (h) 13 14 14 15 16 17 18  
Hm (cm) 138 120 92 64 37 18 0  
Thời gian (h) 6 6 6 6 7 8 8  
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0  
Nghệ An Thủy triều tại Hòn Ngư Hx (cm) 190 210 220 240 250 270 270  
Thời gian (h) 12 13 14 15 16 19 18  
Hm (cm) 110 80 60 40 20 10 0  
Thời gian (h) 4 5 5 6 6 7 8  
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0  
Hà Tĩnh Thủy triều tại Hoành Sơn Hx (cm) 116 128 133 145 151 162 162  
Thời gian (h) 12 13 14 15 17 19 18  
Hm (cm) 70 52 41 29 17 12 6  
Thời gian (h) 4 5 5 6 6 7 8  
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0  
Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ               
V. Khả năng xuất hiện TTNH và cảnh báo tác động
  - Khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết, hải văn nguy hiểm: ít có khả năng xuất hiện gió mạnh, sóng lớn trên biển.
 - Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên ít có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.