TIN CẢNH BÁO NGẬP LỤT TỈNH HÀ TĨNH (05h10/17/5/2024)