TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG - Tin phát lúc 03h30 ngày 03/01/2024