BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN TỈNH NGHỆ AN (Ngày 17/5/2024)

1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua.
      Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm. Mực nước tại Nghĩa Khánh đã xuống thấp hơn mực nước lịch sử (HminLS: 3008cm xuất hiện ngày 1/5/2021)
      Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều.
2. Dự báo, cảnh báo.
      Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm.
      Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng biến đổi chậm.
    - Khả năng xuất hiện hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Tình trạng thiếu nước tiếp tục diễn ra, tuy nhiên mức độ thiếu nước được cải thiện hơn.
 - Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội: Hạn hán xâm nhập mặn xảy ra trên khu vực Bắc Trung Bộ ảnh hưởng đến cấp nước nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông thủy và nuôi trồng thủy sản
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 11h30 ngày: 18/05/2024
Tin phát lúc: 11h30
Dự báo viên: Nguyễn Trần Linh Chi
Nơi nhận: TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DỰ BÁO KTTV
Theo Quyết định 18/2021/QĐ-TTg;
- VP BCHPCTT & TKCN tỉnh NA;
- Đài PT & TH tỉnh Nghệ An;
- Sở TN&MT tỉnh Nghệ An;
- Vụ QLDB KTTV;
- Trung tâm TT và DL KTTV;
- Lãnh đạo Đài KV;
- 02 Đài tỉnh TH&HT; Tăng Văn An
-Lưu VP, DB;
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo các trạm
Bảng 1.1: Mực nước thực đo và dự báo các trạm trong vùng ảnh hưởng triều (cm)
Sông Trạm Thực đo Dự báo
8h/16/05-7h/17/05 8h/17/05-7h/18/05
Hmax Hmin Hmax Hmin
Cả Chợ Tràng 121 -67 115 -60
Cửa Hội 88 -85 85 -80
Bảng 1.2: Bảng mực nước thực đo và dự báo 
tại các trạm không ảnh hưởng triều (cm) 
Sông Trạm Thực đo Dự báo
07h/17/05 13h/17/05 19h/17/05 01h/18/05 07h/18/05 13h/18/05 19h/18/05
Hiếu Quỳ Châu 8780 8811 8862 8826 8783    
Hiếu Nghĩa Khánh 2961 2960 2960 2957 2959  
Cả Mường Xén 13450 13475 13651 13453 13450  
Cả Thạch Giám 6460 6419 6416 6473 6452  
Cả Con Cuông 2326 2332 2347 2342 2326  
Cả Dừa 1356 1358 1360 1363 1360  
Cả Đô Lương  1085 1084 1082 1080 1081  
Cả Yên Thượng 81 -5 73 120 65    
Cả Nam Đàn 51 -38 1 110 60 -30 -5
* Lưu ý: Trạm Quỳ Châu đã di chuyển lên nên có cao độ mới