BẢN TIN THỦY VĂN HẠN NGẮN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 08/5/2024

1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua.
      Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm.
      Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều.
2. Dự báo, cảnh báo.
      Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm.
      Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng biến đổi chậm.
Bảng 1.1: Mực nước thực đo và dự báo các trạm trong vùng ảnh hưởng triều (cm)
Sông Trạm Thực đo Dự báo
8h/07/05-7h/08/05 8h/08/05-7h/09/05
Hmax Hmin Hmax Hmin
Cả Chợ Tràng 90 -65 100 -75
Cửa Hội 74 -87 85 -95
Bảng 1.2: Bảng mực nước thực đo và dự báo 
tại các trạm không ảnh hưởng triều (cm) 
Sông Trạm Thực đo Dự báo
07h/08/05 13h/08/05 19h/08/05 01h/09/05 07h/09/05 13h/09/05 19h/09/05
Hiếu Quỳ Châu 8778 8809 8858 8824 8778    
Hiếu Nghĩa Khánh 2950 2945 2941 2940 2948  
Cả Mường Xén 13450 13482 13665 13456 13578  
Cả Thạch Giám 6410 6421 6412 6455 6425  
Cả Con Cuông 2326 2325 2362 2352 2325  
Cả Dừa 1366 1364 1355 1362 1367  
Cả Đô Lương  1083 1081 1080 1082 1085  
Cả Yên Thượng 12 105 85 35 10    
Cả Nam Đàn -35 100 55 -35 -50 120 75