Cơ cấu tổ chức Đài khí tượng thủy văn bắc trung bộ

Cơ cấu tổ chức Đài Bắc Trung Bộ gồm: 1- Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 2- Bộ máy giúp việc Giám đốc: a) Văn phòng; b) Phòng Kế hoạch - Tài chính; c) Phòng mạng lưới trạm và thông tin KTTV; d) Phòng Dự báo KTTV; 3. Các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: a) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa; b) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh.

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông: Nguyễn Văn Lượng

Chức vụ: Giám đốc Đài 

Điện thoại: 02383.840.403

Email: luongnvkttv@gmail.com

2. Ông: Nguyễn Xuân Tiến

Chức vụ: P.giám đốc Đài           

Điện thoại: 02383.590.127

Email: tien1967@gmail.com

3. Ông: Lê Đức Cương

Chức vụ: P.giám đốc Đài           

Điện thoại: 02383.846.944

Email: lecuongkttvbtb@gmail.com

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

VĂN PHÒNG             

1. Ông: Bùi Văn Sỹ   

Chức vụ: Chánh Văn phòng       

Điện thoại: 02383.845.920

Email: Sykttv@gmail.com

2.Bà: Đặng Thị Liên

Chức vụ: P.Chánh Văn phòng 

Điện thoại: 02383.592.840

Email: dangthilienbtb@gmail.com

PHÒNG KHTC                       

1. Ông: Đào Anh Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng KHTC   

Điện thoại: 02383.560.093

Email: tuanxdcb@gmail.com

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền

Chức vụ: Kế toán trưởng 

Điện thoại: 02383. 843.963

Email: huyenkttv.btb@gmail.com

PHÒNG MLT&TT KTTV                      

1. Ông: Trần Cảnh Tiêu

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 02383.566.529

Email: tieukttv@gmail.com

2. Ông: Nguyễn Văn Chung         

Chức vụ: P.trưởng phòng          

Điện thoại: 02383.588.393

Email: nguyenchungkttv@gmail.com

3. Ông: Hoàng Phi Thắng         

Chức vụ: P.trưởng phòng          

Điện thoại: 02383.844.684

Email: thangktbtb@gmail.com

PHÒNG DỰ BÁO KTTV                     

1. Ông: Tăng Văn An

Chức vụ: Trưởng phòng DB     

Điện thoại: 0238.3842.507

Email: tangandbkt@gmail.com

2. Ông: Lê Hữu Huấn          

Chức vụ: P.trưởng phòng DB     

Điện thoại: 02383.593.022

Email: huanbtb@gmail.com

ĐÀI KTTV TỈNH THANH HÓA         

1. Ông: Nguyễn Văn Minh

Chức vụ: GĐ Đài tỉnh

Điện thoại: 02373.951.704

Email: minhdbth@gmail.com

2. Ông: Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: P. GĐ Đài tỉnh

Điện thoại: 02373.951.096

Email: dungkttvthanhhoa@gmail.com

ĐÀI KTTV TỈNH HÀ TĨNH 

1. Ông: Trần Đức Bá

Chức vụ: GĐ Đài tỉnh

Điện thoại: 02393.690.898

Email:tranducba.kttvht@gmail.com   

2. Ông: Lê Ngọc Quyết

Chức vụ: P. GĐ Đài tỉnh

Điện thoại: 02393.855.833

Email: lnquyet2007@gmail.com

Giới thiệu về Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ (sau đây gọi tắt là Đài Bắc Trung Bộ) là đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn được thành lập từ tháng 12/1994 trên cơ sở hợp nhất Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa và Đài KTTV liên…

Lịch sử phát triển của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ

Ngày 16 tháng 9 năm 1902 Toàn quyền Đông dư­ơng ra Nghị định thành lập tại Đông Dương Đài Quan sát Từ trường và Khí tượng Trung ương (Đài Phủ Liễn, Hải Phòng).