Chức năng nhiệm vụ của Đài Khí trượng Thủy văn Bắc Trung Bộ và các phòng ban chức năng

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐÀI

           Theo Quyết định số 688/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn, như sau:     

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về khí tượng thủy văn thuộc phạm vi khu vực được giao; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn đối với các đơn vị trực thuộc.
 3. Về mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
  a) Xây dựng, quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, hải văn và môi trường, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu trong phạm vi khu vực được giao theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (sau đây gọi là Tổng cục trưởng).
  b) Vận hành, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị, phương tiện đo, công trình quan trắc khí tượng thủy văn, môi trường, định vị sét và quan trắc đo mặn thuộc thẩm quyền quản lý.
  c) Tổ chức thực hiện quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đối với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, môi trường và định vị sét thuộc thẩm quyền quản lý.
  d) Đề xuất, trình phương án thành lập, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn, môi trường và đo mặn trong phạm vi khu vực được giao; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
  đ) Tổ chức bảo vệ công trình, hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn, hải văn và môi trường được giao quản lý.
  e) Thực hiện hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng thủy văn theo phân công của Tổng cục trưởng.
  g) Tham gia theo dõi hoạt động của các trạm khí tượng thuỷ văn thuộc công trình bắt buộc phải quan trắc trong phạm vi khu vực được giao.
  4. Về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn:
  a) Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn quốc gia ở cấp khu vực và tỉnh; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thuỷ văn trong phạm vi khu vực được giao.
  b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi khu vực được giao.
  c) Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai; ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai chi tiết theo quy định cho khu vực được giao.
  d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn đối với các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh trực thuộc khu vực được giao; theo dõi các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong phạm vi khu vực được giao.
  đ) Tham gia giám sát kế hoạch tác động vào thời tiết trong phạm vị quản lý theo phân công của Tổng cục trưởng.
 1. Về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn:
  a) Thực hiện lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong phạm vi khu vực được giao.
  b) Tham gia xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo phân công của Tổng cục trưởng.
  c) Tiếp nhận, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân cung cấp theo phân công của Tổng cục trưởng.
  d) Tham gia xây dựng, vận hành và khai thác hệ thống thông tin phục vụ quan trắc, điều tra, khảo sát, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi khu vực được giao.
  đ) Tham gia thẩm tra việc sử dụng dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát, dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn, thiên tai khí tượng thuỷ văn trong phạm vi khu vực được giao.
 1. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn theo phân công của Tổng cục trưởng.
 2. Tham gia xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia theo phân công của Tổng cục trưởng.
 3. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn thuộc phạm vi khu vực được giao theo quy định của pháp luật.
 4. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền.
 5. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi khu vực được giao theo phân công của Tổng cục trưởng.
 6. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thuỷ văn theo quy định của pháp luật.
 7. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý.
 8. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Đài theo phân cấp của Tổng cục. Thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp 3 theo quy định của pháp luật.
 9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. VĂN PHÒNG

        Tham mưu Giám đốc Đài khu vực chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của Đài; cải cách hành chính; tổ chức, đào tạo và quy hoạch cán bộ; quản trị hành chính; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ; quân sự, dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ của Đài khu vực.

Văn phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Đài khu vực; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc. Văn phòng có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Đài trong hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn.

2. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tham mưu giúp Giám đốc Đài khu vực quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý vật tư tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vi quản lý của Đài khu vực\

3. PHÒNG MẠNG LƯỚI TRẠM VÀ THÔNG TIN KTTV

Tham mưu, giúp Giám đốc Đài khu vực quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản về khí tượng, thủy văn, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi khu vực Bắc Trung Bộ

4. PHÒNG DỰ BÁO KTTV

Tổ chức thực hiện công tác dự báo khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi khu vực Bắc Trung Bộ.

5. CÁC ĐÀI KTTV TỈNH

Thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, dự báo KTTV; quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu; phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi các tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn theo sự  phân công của Giám đốc Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ. Đài KTTV tỉnh có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi để hoạt động theo qui định hiện hành của Nhà nước và theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực.

 6. CÁC TRẠM KTTV

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc, thu thập, điện báo, phát báo số liệu các yếu tố khí tượng thủy văn, phục vụ công tác điều tra cơ bản, dự báo KTTV, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn khu vực.

Cơ cấu tổ chức Đài khí tượng thủy văn bắc trung bộ

Cơ cấu tổ chức Đài Bắc Trung Bộ gồm: 1- Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 2- Bộ máy giúp việc Giám đốc: a) Văn phòng; b) Phòng Kế hoạch - Tài chính; c) Phòng mạng lưới trạm và thông tin KTTV; d) Phòng Dự báo KTTV;…

Lịch sử phát triển của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ

Ngày 16 tháng 9 năm 1902 Toàn quyền Đông dư­ơng ra Nghị định thành lập tại Đông Dương Đài Quan sát Từ trường và Khí tượng Trung ương (Đài Phủ Liễn, Hải Phòng).

Giới thiệu về Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ (sau đây gọi tắt là Đài Bắc Trung Bộ) là đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn được thành lập từ tháng 12/1994 trên cơ sở hợp nhất Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa và Đài KTTV liên…