BẢN TIN THỦY VĂN HẠN NGẮN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 10/05/2024

1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua.
      Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm.
      Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều.
2. Dự báo, cảnh báo.
      Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm.
      Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng biến đổi chậm.
Bảng 1.1: Mực nước thực đo và dự báo các trạm trong vùng ảnh hưởng triều (cm)
Sông Trạm Thực đo Dự báo
8h/09/05-7h/10/05 8h/10/05-7h/11/05
Hmax Hmin Hmax Hmin
Cả Chợ Tràng 120 -88 130 -95
Cửa Hội 114 -123 118 -125
Bảng 1.2: Bảng mực nước thực đo và dự báo 
tại các trạm không ảnh hưởng triều (cm) 
Sông Trạm Thực đo Dự báo
07h/10/05 13h/10/05 19h/10/05 01h/11/05 07h/11/05 13h/11/05 19h/11/05
Hiếu Quỳ Châu 8776 8806 8857 8815 8776    
Hiếu Nghĩa Khánh 2950 2943 2939 2939 2947  
Cả Mường Xén 13451 13483 13664 13456 13479  
Cả Thạch Giám 6394 6391 6410 6437 6416  
Cả Con Cuông 2327 2333 2349 2349 2327  
Cả Dừa 1350 1358 1355 1358 1360  
Cả Đô Lương  1071 1078 1075 1079 1080  
Cả Yên Thượng 3 35 140 45 15    
Cả Nam Đàn -45 -15 103 0 -45 -25 100