Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
Thông tư Quy đinh kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 15/10/2021 Xem
Thông tư Quy đinh viêc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia 28/08/2021 Xem
Thông tư Quy đinh kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động 23/12/2012 Xem
Quyết định Ban hành Quy định chế độ báo cáo tình trạng hoạt động của mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn 27/08/2015 Xem
Quyết định Ban hành Quy định đánh giá hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 27/08/2020 Xem