BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 31/08 – 09/09/2020)

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ PHÒNG DỰ BÁO KTTV Số: 244/ĐKVBTB-DB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vinh, ngày 31 tháng 08 năm 2020 BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 31/08 – 09/09/2020) I. Dự báo sóng. Vùng…

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 28/08 – 06/09/2020)

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ PHÒNG DỰ BÁO KTTV Số: 241/ĐKVBTB-DB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vinh, ngày 28 tháng 08 năm 2020 BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 28/08 – 06/09/2020) I. Dự báo sóng. Vùng…

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 25/08 – 03/09/2020)

I. Dự báo sóng. Vùng biển Ngày 25/08 Ngày 26/08 Ngày 27/08 Từ ngày 28/8-03/9/2020 Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Nhận định Thanh Hóa 1,0 - 2,0 Nam đến Tây Nam 0,5 - 1,5 Nam đến Tây Nam 0,5 - 1,5 Nam đến Tây Nam Sóng cao 1,0…

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 24/08 – 02/09/2020)

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ PHÒNG DỰ BÁO KTTV Số: 237/ĐKVBTB-DB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vinh, ngày 24 tháng 08 năm 2020 BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 24/08 – 02/09/2020) I. Dự báo sóng. Vùng…